Diaconie

Diaconaat betekent letterlijk: Dienst. We worden in de Bijbel steeds weer opgeroepen om dienstbaar te leven, om goed en recht te doen. Diaconaat is ons handelen dat gericht is op het voorkomen, opheffen of verminderen van sociaal-maatschappelijke nood van mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen. We zijn geroepen om iedereen bij te staan die hulp nodig heeft, zowel binnen onze gemeente als daarbuiten. Dit is een taak van alle gemeenteleden. De diakenen gaan de gemeente hierin als ambtsdragers voor. Zij proberen de gemeente te motiveren en toe te rusten tot dienstbetoon (Efeze 4: 12). Zij doen diaconaat met de gemeente, niet in plaats van de gemeente.

Met de binnenkomende gelden is er aandacht voor:

  • De (eigen) directe omgeving. Geloofsgenoten/kerkleden, buren en plaatsgenoten.
  • Organisaties, bewegingen, hulpbehoevenden in eigen land.
  • Organisaties, bewegingen, hulpbehoevenden in de wereld.

Financiën en giften

Giften voor de diaconie aangekondigde projecten en noodhulp kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL21 RABO 0321 7037 66 t.n.v. diaconie NH kerk Giessenburg & Neder-Slingeland onder vermelding van het doel.

Personen

In de diaconie zitten de volgende personen:

  • Jan Verspuij
  • Arjan de Looff
  • Jaap van Oenen
  • Herold Kool
  • Jeroen Koekkoek

Heeft u een vraag of wilt u contact met de diaconie? Dat kan via het volgende email adres: diaconie@hervormdgiessenburg.nl. Of u neemt contact op met een van de diakenen:

Adressen en taakverdeling:

 

J.D. (Jan) Verspuij
Voorzitter, Contacten met gemeente en Sociaal Team, lid moderamen
Bovenkerkseweg 3a
0184 – 65 14 45
janverspuij@gmail.com

A.K. (Arjan) de Looff
Secretaris en wijkdiaken (oost)
Bovenkerkseweg 62
0184 – 65 31 36
diaconie@hervormdgiessenburg.nl

Diaken/Penningmeester
J.M. (Jaap) van Oenen
Peursumseweg 9
0184-635858
penningmeesterdiaconie@hervormdgiessenburg.nl

H.C. (Herold) Kool
Wijkdiaken (west), Exodus en Rivas Pastorale zorg
Van Hardenbroekstraat 9
0184 – 63 38 36
heroldkool@hotmail.com

J.M. (Jeroen) Koekkoek
Jeugddiaken contactpersoon activteiten Immanuël en minder begaafden
Wilhelminalaan 17
0184 – 63 02 94
J.Koekkoek10@kpnplanet.nl