Wat geloven we?

Wij geloven een gemeente te zijn die leeft uit de genade van God en zoekt te blijven in de liefde van Jezus Christus.
Wij spannen ons in zodat mensen Jezus vinden, Jezus volgen, Jezus verkondigen.
Een gemeente die zich verdiept in Gods Woord en in de kracht van de Heilige Geest wil groeien. Door geloof, gebed, gemeenschap, getuigenis en dienstbetoon.
Dit alles tot eer van God.

Vinden, volgen, verkondigen

Vanuit de kern, de prediking van de verzoening wil de gemeente open, gastvrij en wervend zijn. Zij wil een gemeenschap zijn waar iedereen, jong en oud, zich welkom, opgenomen en gekend weet.
Het vinden moet verder verdiept worden. Dit leidt tot discipelschap (volgen) waarbij er sprake is van groei in geloof, gebed, onderlinge liefde en medeverantwoordelijkheid.
Het vinden en volgen van Jezus Christus wekt het verlangen dit te verkondigen door een levende getuige te zijn van Hem in deze wereld. Dit getuigen gebeurt dichtbij en ver weg door evangelisatie en daadwerkelijke hulp aan de naaste. Dit alles tot eer van God en met als doel dat ook andere mensen de drie-enige God zullen vinden, volgen en verkondigen.

Wat geloven we?

 • Wij willen een Bijbelgetrouwe gemeente zijn, die van harte luistert naar heel de Schrift.
 • Wij belijden ons geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk:
  • de apostolische geloofsbelijdenis,
  • de geloofsbelijdenis van Nicea
  • en de geloofsbelijdenis van Athanasius
 • De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie, trouw zijn aan de drie formulieren van enigheid:
  • Nederlandse Geloofsbelijdenis,
  • Heidelbergse Catechismus en
  • Dordtse Leerregels
   en zo haar plaats innemen in de Protestantse Kerk in Nederland.
 • Bij alle verscheidenheid van geloofsbeleving die er ook in onze gemeente is, zoeken we naar de eenheid die er is in Christus; dit alles vanuit een diep verlangen naar groei in werfkracht van de gemeente in getuigenis en dienst.
 • Onze wens is het gemeenteleven op te zetten vanuit de geestelijke gaven. Dat wil zeggen dat ons doel is om een ieder op passende wijze in te schakelen in het gemeentewerk in het besef dat alleen zo het lichaam van Christus goed kan functioneren. Het beleid van de kerkenraad in eredienst en vorming en toerusting is erop gericht dat gemeenteleden hun gaven ontdekken en ontwikkelen.